ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559
การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยกระบวนการย้อมสีทะลายปาล์มเปล่าที่เหลือจากการผลิตน้ำมันปาล์ม