ฉบับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน 2557
โครงการสำรวจการกระจายตัวและแหล่งที่มาของการปนเปื้อนโลหะหนักในเขตพื้นที่แหล่งแร่ทองคำภูทับฟ้า ตำบลเขาหลวง อำเภอสะพุง จังหวัดเลย : ส่วนที่ 2 มลสารในตะกอนท้องน้ำ