การอ้างอิง: อรุบล โชติพงศ์, จักรพันธ์ สุทธิรัตน์, อนุ กัลลประวิทย์. (2557). โครงการสำรวจการกระจายตัวและแหล่งที่มาของการปนเปื้อนโลหะหนักในเขตพื้นที่แหล่งแร่ทองคำภูทับฟ้า ตำบลเขาหลวง อำเภอสะพุง จังหวัดเลย : ส่วนที่ 2 มลสารในตะกอนท้องน้ำ. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 18 (ฉบับที่ 3), 41-52.