การอ้างอิง: สุเมธ ตันติเวชกุล. (2560). กังหันน้ำชัยพัฒนา นวัตกรรมตามพระราชดำริ. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 21 (ฉบับที่ 2), 7-12.