การอ้างอิง: นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล. (2556). "โครงการบ้านนี้มีสุข One Functional-Unit One Community (OFOC)". วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17 (ฉบับที่1), 5-11.