การอ้างอิง: วรรณี พฤฒิถาวร. (2556). การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐ์กิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาคนและชุมชน. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17 (ฉบับที่1), 29-38.