การอ้างอิง: #. (2557). ๔๐ ปี แห่งการสถาปณา สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 18 (ฉบับที่ 4), 76.