การอ้างอิง: ศีลาวุธ ดำรงศิริ. (2558). คุณภาพน้ำของลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำป่าสักพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 19 (ฉบับที่ 2), 44-53.