ศีลาวุธ ดำรงศิริ. (2561). เรื่องสืบเนื่องจากปก - ผักตบชวา Water Hyacinth. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 22 (ฉบับที่ 1), 4-5.

เรื่องสืบเนื่องจากปก:

ผักตบชวา Water Hyacinth

ผักตบชวามีถิ่นกำเนิดในบริเวณลุ่มน้ำแอมะซอน ประเทศบราซิล ทวีปอเมริกาใต้ พวกมันถูกนำเข้ามาในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2444 ในฐานะเป็นไม้ประดับ ผักตบชวาสามารถอยู่ได้แทบทุกสภาพน้ำ ไม่ว่าจะน้ำดีหรือน้ำเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักตบชวาสามารถดูดกินสารอาหารในน้ำได้เก่ง และยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในน้ำเสียในขณะที่พืชน้ำอื่น ๆ มักจะตายลง ทำให้มันสามารถเจริญเติบโตในแม่น้ำลำคลองที่รับน้ำเสียจากชุมชนเมืองต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
ถ้าเราไม่ทิ้งน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลอง ผักตบชวาก็คงไม่เติบโตจนเปิดปัญหาดังในเช่นปัจจุบัน แต่ในทางกลับกัน ถ้าเรายังคงปล่อยน้ำเสีย และในลำคลองไม่มีผักตบชวา สารต่าง ๆ ในน้ำเสีย ก็จะถูกสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ดูดกินและเติบโตจนสร้างปัญหาอื่น ๆ ได้เช่นกัน