ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559
ป่าแห่งจิตวิญญาณ : ความหลากหลายและศักยภาพทางนิเวศของพืชในป่าแห่งจิตวิญญาณของชนเผ่าผู้ไทในดินแดนแอ่งสกลนคร ประเทศไทย