ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564
เรื่องจากปก: “แมว กับ สิ่งแวดล้อม” แมวบ้านที่ถูกเลี้ยงในระบบเปิด