ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560
มิติทางสังคมกับการใช้ประโยชน์แม่น้ำลี้