ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559
เรื่องเล่าจากคนท้องถิ่น ตามรอย "เมืองชาละวัน" เมืองน่าอยู่...มุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน