ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559
กลไกของปากใบและบทบาทในการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศ