การอ้างอิง: อัจฉริยา สุริยะวงค์. (2556). พลังงานสีเขียว (Green Energy). วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17 (ฉบับที่4), 26-32.