การอ้างอิง: พันธวัศ สัมพันธ์พานิช. (2556). การส่งเสริมและพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17 (ฉบับที่1), 21-27.