การอ้างอิง: #. (2556). แนะนำโครงการ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม คลัสเตอร์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17 (ฉบับที่2), 112-113.