การอ้างอิง: วรางคณา วิเศษมณี ลี. (2556). ความสำเร็จของกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะของโรงเรียนระดับประถมศึกษา. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17 (ฉบับที่3), 34-39.