การอ้างอิง: เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์. (2556). การออกกฏระเบียบควบคุมการใช้เทคโนโลยีนาโนกับอาหาร. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17 (ฉบับที่3), 63-72.