การอ้างอิง: แสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล. (2559). ความตกลงปารีส(THE PARIS AGREEMENT). วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 20 (ฉบับที่ 4), 39-43.