การอ้างอิง: อังก์ศิริ ทิพยารมณ์. (2556). เทคโนโลยีการควบคุม NOx จากโรงไฟฟ้า. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17 (ฉบับที่3), 40-45.