การอ้างอิง: ภัทราภรณ์ โสมนัส. (2557). พื้นที่ชุ่มน้ำกับการท่องเที่ยว. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 18 (ฉบับที่1), 64-71.